WONEN

 • Onderzoek naar eigen woningbedrijf gemeente (vergelijkbaar Koggenland)
 • Onderzoek grond woningbouw huurkoop jongeren
 • Woningen beschikbaar maken voor essentiële beroepen 
 • Oud Texelaars kunnen altijd weer terugkeren naar het eiland, ongeacht leeftijd via de huisvestingsverordening
 • Geen verstening in het buitengebied
 • Uitbreiding van welstandsgebieden
 • Texelse bedrijven zoveel mogelijk betrekken bij projecten

TOERISME & ECONOMIE

 • Zelfstandigheid Texel behouden
 • Handhaving op alle niet-geregistreerde recreatieve verhuur
 • Geen slaapstrandhuisjes
 • Stolpenregeling toeristische accommodatie beëindigen
 • Geen kampeerplaatsen meer omzetten naar bungalows
 • Mogelijkheid verkennen om haven toeristisch aantrekkelijker te maken met behoud van identiteit en visserij
 • Slapende slaapplaatsen binnen vaste termijn realiseren
 • Toeristenbelasting per bed, niet per overnachting
 • Jeugdkamperen terug op de agenda 
 • Renteloze lening voor startende jonge ondernemers tot 25 jaar 
 • Instellen van combinatiefunctionaris gemeente/bedrijfsleven/TOP

 GEZONDHEID & SPORTEN

 • Sporten voor jongeren stimuleren door dit financieel aantrekkelijk te maken, maar ook de bereikbaarheid van sportaanbieders te vergroten. 
 • Texels als sporteiland promoten. Meer mogelijkheden creëren voor kleine en grote sportevenementen
 • Schoolzwemmen op de agenda 
 • Sportieve winteractiviteiten op het strand accommoderen
 • Uitbreiding specialistische zorg op het eiland (dialyse, etc) 
 • Terugkeer toeristische artsenpost in de zomermaanden
 • Verpleegzorg voor ouderen op Texel zelf georganiseerd
 • Tijdelijke kangoeroe woningen onder voorwaarden toestaan
 • Investeren in zorgpersoneel en huisvesting voor deze doelgroep
 • Meer preventie: jongeren en ouderen meer kunnen laten bewegen
 • Investeren in jeugdzorg, de juiste zorg bieden, bij voorkeur op Texel zelf

 MOBILITEIT

 • Bereikbaarheid Texel samen met andere partners verbeteren
 • Zorg voor kwalitatief goede fietspaden en forse uitbreiding van netwerk
 • Meer fietsenstallingen met oplaadpunten voor e-bike
 • Terugdringen autogebruik op het eiland
 • Geen uitbreiding van wegennetwerk
 • Verbetering van de parkeerplaatsen strandslagen 

DUURZAAMHEID

 • Inzetten op isoleren van woningen
 • Onderzoek extra mogelijkheden voor zonnepanelen 
 • Geen windmolens op Texel
 • Energienetwerk zo spoedig mogelijk op orde brengen 

NATUUR

 • Geen uitbreiding, maar inzetten op kwaliteitsverbetering en recreatief medegebruik van natuurgebieden
 • Natuurinclusieve landbouw stimuleren

ONDERWIJS & CULTUUR

 • Onderwijs in de volledige breedte behouden en uitbreiden met vaktechnische vakken
 • Scholen zoveel mogelijk in alle buitendorpen behouden

ALGEMEEN

 • Behoud Texelse identiteit en culturele activiteiten (Ouwe Sunder, Meierblis, etc)
 • Meer ruimte voor activiteiten/evenementen jongeren, ook op strand
 • Geen verdere krimp bevolking, liefst groei
 • Ring van panden Groeneplaats doortrekken in de Parkstraat
 • Als we regels met elkaar afspreken, handhaven we daar ook op

Dit is Hart voor Texel

Hart voor Texel staat voor een vitaal, vooruitstrevend en toekomstbestendig eiland. Waar inwoners betrokken zijn en plezierig kunnen leven in een gezonde omgeving.
WORD LID
Noordwester 47
1791 HE Den Burg

bestuur@hartvoortexel.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram