Partijprogramma Hart voor Texel

Hart voor Texel is een nieuwe partij in de Texelse politieke arena. We staan voor open communicatie en zijn verbindend. Wij maken ons hard voor vernieuwing in het politieke systeem waarbij ethiek en transparantie een vaste plek krijgen. Wij stimuleren eigen initiatief en ondernemerschap waarbij we het principe van een faciliterende overheid hanteren. 

Wij kiezen altijd vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor ons eiland? In plaats van ons te laten leiden door partijpolitiek luisteren we naar de inwoners wat er beter kan. Alle kandidaten hebben liefde voor het eiland en zetten zich optimaal in voor onze samenleving. 

We laten een nieuw (jong) geluid horen en leveren een goede bijdrage aan de uitdagingen in de Texelse samenleving. De missie van Hart voor Texel is dat het eiland met alle dorpen een vitale samenleving blijft, vooruitstrevend en toekomstbestendig. Waar inwoners betrokken zijn en plezierig kunnen leven in een gezonde omgeving. 

Belangrijke thema’s zijn: wonen, bouwen, duurzaamheid, economie, cultuur, samenleven en de politieke bestuurscultuur. Wij willen de bestuurscultuur beter aan laten sluiten bij de Texelse samenleving door met een mix van jonge eilanders en ervaren bestuurders in de gemeenteraad. 

Belangrijk is dat Texel een zelfstandig eiland blijft, waarbij we strategisch blijven samenwerken met de Noordkop gemeenten en de Waddeneilanden. Voorts willen we een financieel gezonde en draagkrachtige gemeente blijven. Tot slot willen we als gemeente een betrouwbare partner zijn en denken we graag met de inwoners mee. De gemeente werkt samen met haar inwoners en organisaties om doelen te bereiken.  

Belangrijkste punten voor de komende jaren 

1. Texel blijft een zelfstandig eiland, we werken strategisch samen met de Noordkop gemeenten en de Waddeneilanden.

Het is belangrijk dat Texel een zelfstandig eiland blijft. De begroting is goed op orde en ook qua voorzieningenstructuur heeft de gemeente het goed voor elkaar. Waar vind je op een eiland met 14.000 inwoners een nieuwe sporthal van deze omvang, een middelbare school waar leerlingen een breed aanbod kunnen volgen, een brede school voor basisonderwijs, een cultuurcentrum en vele sportverenigingen? Daarnaast wordt er ook hard gewerkt om de infrastructuur (wegen en fietspaden) goed op orde te krijgen. Dat moeten we ook zo houden. Daarom is het van belang dat we een financieel gezonde en draagkrachtige gemeente blijven. Samenwerking in de gemeenschappelijke regelingen met de Noordkop gemeenten is daarbij van groot belang. Maar ook met de Waddeneilanden moeten we blijven samenwerken, omdat we dezelfde identiteit hebben en ook gezamenlijke uitdagingen, zoals: bereikbaarheid, toerisme, woningbouw, leefbaarheid, onderwijs etc. Voor een draagkrachtige gemeente is het van belang dat we ook niet achteruitgaan in inwonertal. Het is wellicht van belang om te groeien om de grote opgaven op het gebied van toerisme en economie te kunnen waarborgen. 

2. De gemeente Texel is een betrouwbare partner en denkt met de inwoners mee.

Een stelling die wellicht nadere uitleg behoeft. Wat wij zien is dat Texelaars het moeilijk vinden om bijvoorbeeld een (bouw)vergunning aan te vragen. Bij het digitale loket van de gemeente kan eenieder zijn of haar vergunning aanvragen. Wij zouden graag zien dat de gemeente een aantal ambtenaren aanstelt die meedenken met onze inwoners die iets van de gemeente willen. Nu komen de aanvragen binnen en wordt er door de organisatie getoetst. Er is meer behoefte aan ‘meedenkkracht’ zodat er tijdens het proces meer duidelijkheid komt waardoor de aanvragers beter begeleid kunnen worden. Daarmee voorkom je frustraties en teleurstellingen. 

3. Als we regels met elkaar afspreken, dan handhaven we daar ook op.

We horen veel dat er te weinig wordt gehandhaafd. Toch gebeurt dat wel, maar de juridische procedures zijn vaak ingewikkeld en nemen veel tijd in beslag. Wellicht moeten we prioriteren. Wij vinden dat we het ambtelijk apparaat moeten uitbreiden met meer medewerkers voor handhaving. In de Toeristische Toekomstvisie staat verwoord dat alle B&B’s dit jaar moeten worden geregistreerd. B&B’s die in de toekomst niet meer geregistreerd zijn, mogen dan ook niet meer verhuren. Deze regel spreken we met elkaar af, dan moeten we daar ook op handhaven. 

4. Bestuur moet een goede afspiegeling zijn van de eigen inwoners.

Wij zien dat het huidige bestuur geen goede afspiegeling is van de eigen inwoners, daarom streven wij naar verjonging en vernieuwing. Jongeren hameren op woonperspectieven en banen op het eiland. Tevens willen zij meepraten over de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Zij willen betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving en de gelegenheid om na een studie terug te keren in een betaalbare woning. Over het algemeen horen we dat het huidige bestuur niet volledig meer op de hoogte is van wat er speelt op het eiland en daar willen we met deze lijst van veel jongeren verandering in brengen. 

5. Texel als recreatief fietseiland op de kaart zetten.

Dat doen we door te zorgen voor kwalitatief goede fietspaden, maar ook vooral door het uitbreiden van fietspaden. De gemeente is goed bezig om na de overname van de fietspaden van Staatsbosbeheer deze te verbreden en te voorzien van nieuw beton. Wij zien goede kansen in de uitbreiding van het netwerk over de binnendijken van het Hoogheemraadschap. Zo hebben de dorpscommissies van Oosterend en De Cocksdorp al jaren de wens om over de binnendijk van de Zaandammerdijk tot aan De Cocksdorp een prachtig traject aan te leggen. Ook het fietspad langs de Redoute kan vanaf de Pontweg worden doorgetrokken richting Den Hoorn. Daarnaast denken wij ook aan goede fietsenstallingen in de dorpen, waarbij er ook oplaadvoorzieningen zijn voor e-bikes. 

Door het fietsgebruik te stimuleren zal het autogebruik afnemen. Hierdoor zal de overlast van (parkerende) auto’s in de kernen worden verminderd. Er zal dan ook geen kostbare ruimte benodigd zijn voor uitbreiding van de parkeerterreinen. Tevens zal het ‘druktegevoel’ in de dorpen afnemen. Daarnaast willen we de mogelijkheden verkennen om standaard fietsen te leveren bij elk verhuurd huisje. Dit plan kan worden uitgewerkt in samenwerkingen met de VVV en het Texels Ondernemers Platform (TOP). 

 

6. Onderzoek naar eigen gemeentelijk woningbedrijf.

Wonen blijft een belangrijk thema binnen de gemeente, ook voor de toekomst. We hebben al eerder genoemd dat er voor veel Texelaars te weinig geschikte woningen zijn. Ouderen blijven langer in hun woning omdat er geen geschikte alternatieven zijn. Deze woningen die veelal door alleenstaande ouderen bewoond worden, zouden ook geschikt kunnen zijn voor jonge gezinnen. Daarnaast krijgt de gemeente de komende jaren de opdracht om te faciliteren voor de bouw van vele woningen op het eiland. Een groot deel wordt gebouwd voor de sociale sector, terecht. 

Om de regie meer in handen te kunnen krijgen, is het wellicht een optie om een onderzoek te starten naar een eigen gemeentelijk woningbedrijf. Een gemeentelijk woningbedrijf voorziet binnen de gemeente Texel in de woonvraag van woningzoekenden die op de markt van koopwoningen en commerciële huurwoningen niet terecht kunnen. In de praktijk zijn dit met name mensen met lagere inkomens. Het woningbedrijf exploiteert daartoe een duurzame woningportefeuille met kwalitatief goede woningen om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor de verschillende doelgroepen. 

Daarnaast willen we kijken in hoeverre jongeren goedkoper kunnen bouwen. Dit kan doordat de gemeente de grondafname in een later stadium met de koper afrekent of kijkt naar een erfpachtconstructie. Hierdoor is de kans groter dat starters op de woningmarkt zelfstandig of in het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kunnen bouwen.  Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. 

7. Texel als sporteiland meer promoten en sport meer stimuleren.

We gaan Texel als sporteiland meer promoten. De sportclubs worden op een goede manier gefaciliteerd, maar we zien weinig promotie op het gebied van sport. Dit willen we doen door meer mogelijkheden te creëren voor kleine maar ook grote sportevenementen. Voorbeelden hiervan zijn een Obstacelrun, denk aan Strong Viking die als doel hebben om deelnemers fysiek en mentaal sterker te maken maar ook een Super Prestige waar Denise Betsema op internationaal gebied hoge ogen gooit. 

Verder gaan we dit ook laten zien door sport te blijven stimuleren onder bewoners. Dit op alle facetten, maar ook voornamelijk voor de jeugd. Het streven naar een hoog percentage van het beoefenen van sport onder de Texelse bevolking. Voor jeugd kunnen we dit doen door het financieel aantrekkelijker te maken. De stap om te gaan sporten moet klein zijn, maar er moet ook genoeg stimulans zijn om te blijven sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is ACT van het IJslands model. Hierbij is de eerste stap gezet om jongeren te stimuleren om bijvoorbeeld te gaan sporten. Dit concept zou nog veel groter moeten worden. Verder zou het sporten nog extra gestimuleerd kunnen worden vanuit de scholen (verplicht bewegen). 

Daarnaast moet Texel ook sportief aantrekkelijk zijn voor de toerist. Een mooi voorbeeld hiervan is het 100 km mountainbike parcours. Dit alles zou mooi gecoördineerd kunnen worden door een sportadviesorgaan van de gemeente. In plaats van een buurtsportcoach die zelf activiteiten aan gaat bieden kan dit adviesorgaan bedrijven en verenigingen verbinden, subsidies regelen voor bedrijven die speciale onderdelen in sport aanbieden, onderzoeken waar nog behoefde ligt onder de bewoners en bijvoorbeeld helpen de weg uit te stippelen voor iemand die de ambitie heeft om topsporter te worden of die een sportevenement op zou willen zetten. 

8. Aantal slaapplaatsen niet meer uitbreiden.

Het aanbod van toeristische slaapplaatsen heeft de gemoederen de laatste jaren behoorlijk beziggehouden. Wij vinden dat het aantal toeristische slaapplaatsen niet meer uitgebreid mag worden en dat kampeerplaatsen ook niet meer kunnen worden omgezet naar de bestemming bungalow. Wij denken dat er nog steeds een goed aanbod moet zijn voor de vakantiegangers met een smalle beurs.   

Daarnaast vinden wij dat de stolpenregeling, waarbij appartementen in een stolp kunnen worden gebouwd, beëindigd mag worden. Ook in het bestemmingsplan zitten nog vele ‘slapende slaapplaatsen’. Dat zijn recreatieve toeristische bedden die nog niet zijn gerealiseerd, maar wel in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Wij vinden dat deze ‘slapende slaapplaatsen’ binnen een bepaalde periode gerealiseerd moeten worden, anders verdwijnen ze uit het bestemmingsplan. We moeten inzetten op kwaliteit, dat bereik je niet door meer bedden te realiseren. Daarnaast willen we het jeugdkamperen weer terug op de agenda zetten. 

10. Behoud authentiek en gastvrij eiland.

Wij willen de authenticiteit en de gastvrijheid van het eiland behouden. Dit zijn twee belangrijke zaken die we niet uit het oog moeten verliezen. Er is een goede balans tussen agrarisch en natuur, dat moet behouden blijven, wij zijn geen voorstander van meer uitbreiding van natuur maar willen natuurinclusieve landbouw stimuleren. Schapen, kolken, schapenboeten en weidevogels zijn belangrijk voor Texel, die moeten behouden blijven. We willen ook geen verdere verstening meer in het buitengebied. Het Texelse landschap is uniek, daar komen veel mensen voor naar ons eiland. Het is dus een belangrijke motor van onze economie. De Texelse economie en de ruimtelijke waarden moeten in balans blijven, zonder aantasting van de Texelse uniciteit. 

Daarbij vinden we het ook van belang dat de culturele activiteiten die Texel zo bijzonder maken behouden moeten blijven. Voorbeelden zijn Ouwe Sunderklaas en de Meierblis. 

We willen ondernemers met lokale producten meer stimuleren. Veel Texelaars en toeristen maken gebruik van deze Texelse producten welke van hoge kwaliteit zijn. Dat echt Texelse product moet nog meer gestimuleerd worden. Vooral veel jonge ondernemers richten zich nu op het door ontwikkelen van deze prachtige producten. Daar zijn we als Texelaars ook met recht trots op. 

Daarnaast willen wij het welstandsgebied vergroten. Slechts een paar procent van Texel valt onder de welstand, dat betekent dat bijna het gehele buitengebied welstandsvrij is. Daar mogen allerlei bouwsels verrijzen, zonder aan enige vorm van welstand te moeten voldoen. Juist dat buitengebied is het visitekaartje en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. 

11. Geen windmolens.

Wij zijn geen voorstander van windmolens. Ook geen kleinere exemplaren van ongeveer 25 meter dat zeker op het eiland een vervuiling is van de horizon. Wij denken dat we in eerste instantie moeten inzetten op het isoleren van woningen en alternatieven om energie op te wekken. De gemeente is al goed bezig om renteloze leningen te verstrekken aan Texelaars die hun woning van bijvoorbeeld zonnepanelen willen voorzien. Daardoor komen er in hoog tempo zonnepanelen bij en wordt Texels steeds een stukje duurzamer. Wij denken dat het verstandig is om op te korte termijn doelen te stellen voor de duurzaamheidsambitie. Belangrijk is dat het netwerk van Liander met een extra verdeelstation dan wel op orde is, zodat Texel verder kan investeren in een duurzame toekomst. 

12. Investeren in zorg

Hart voor Texel heeft een Hart voor alle Texelaars en juist ook voor diegene die een extra zetje nodig hebben.

We vinden dan ook dat:

  1. Verpleegzorg voor ouderen op Texel zelf georganiseerd moet worden zodat zij niet de laatste jaren aan de overkant moeten slijten.
  2. We onder voorwaarden tijdelijke kangoeroe woningen moeten kunnen toestaan.
  3. We moeten investeren in zorgpersoneel en huisvesting voor deze doelgroep.
  4. We moeten investeren in meer specialistische zorg op het eiland.
  5. Er een extra huisartsenpost in het hoogseizoen voor toeristen nodig is. Bij voorkeur in De Koog. Op deze manier ontlasten we de reguliere zorg voor de Texelaar.
  6. We meer moeten doen aan preventie (jongeren en ouderen meer kunnen laten bewegen)
  7. Sporten stimuleren door dit financieel aantrekkelijk te maken, maar ook de bereikbaarheid van sportaanbieders te vergroten. 
  8. We een goede verbinding blijven behouden met ziekenhuis in Den Helder en daar tevens georganiseerde opvang voor patiënten en begeleiders komt die de nacht in Den Helder moeten doorbrengen.
  9. We moeten investeren in jeugdzorg. We moeten goed met de jongeren en de zorg die zij nodig hebben omgaan. En bij voorkeur op Texel zelf.

Hart voor Texel heeft als nieuwe partij door de korte voorbereidingsperiode op de verkiezingen niet alle onderwerpen even uitgebreid kunnen verwerken in het programma. Dat betekent overigens niet dat wij de onderwerpen die spelen in het sociaal domein van minder belang vinden. We willen daarom ook een aantal punten m.b.t. het welzijn van de Texelaars bij de kiezer onder de aandacht brengen.

Erik Polderman “ Allereerst vinden wij het zeer belangrijk dat de verpleegzorg zoveel mogelijk op het eiland plaatsvindt. De plannen van Omring, om een nieuw verpleeghuis te bouwen op de locatie waar nu de Vrije School Stella Maris gevestigd is, is een uitstekend idee. Het is van belang dat er voldoende ruimte is om de Texelse ouderen die zorg nodig hebben op Texel opgevangen kunnen worden. Dat moet op een goede manier worden georganiseerd, zodat zij niet de laatste jaren van hun leven aan de overkant moeten doorbrengen met alle gevolgen van dien. Familieleden moeten dan op het neer reizen en kunnen niet op ieder moment van de dag hun geliefden zien. Daar willen we ons hard voor maken dat dit niet meer gebeurt”.

Ook streeft Hart voor Texel naar meer specialistische zorg op het eiland. We zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de uitbreiding. Veel Texelaars zijn afhankelijk van nierdialyse. Maar de locatie waar dat nu gebeurt, is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Bovendien kan op de huidige locatie in Oosterend niet meer worden uitgebreid. De voorbereidingen zijn er nu voor een nieuwe locatie van het Noordwest ziekenhuis. Wij willen dat daar de specialistische zorg ook beter kan worden ondergebracht en ook een ruime afdeling voor het dialysecentrum. En meer specialistische zorg is noodzakelijk om de Texelaars goed van dienst te kunnen zijn op het eiland.

Daarnaast moeten we investeren in zorgpersoneel. Daar is huisvesting voor nodig. Omring heeft deze gevonden door zorgpersoneel tijdelijk onder te kunnen brengen in chalets. Maar dit is maar tijdelijk. Wij willen dat het personeel goed moet worden ondergebracht met een perspectief voor de lange termijn. Dat is ook de reden waarom wij vinden dat het aantal inwoners best mag groeien. Immers de populatie is de laatste jaren stabiel of zelfs licht gedaald. Om goede jonge specialisten in onder meer de zorg naar het eiland te kunnen krijgen, mag het inwoneraantal best toenemen. En niet alleen in de zorg hebben we handen nodig. Ook op andere gebieden is personeel dringend noodzakelijk waar we in de huidige beroepsbevolking niet kunnen voorzien.

We moeten een goede verbinding blijven behouden met ziekenhuis in Den Helder en daar tevens georganiseerde opvang voor patiënten en begeleiders komen die de nacht in Den Helder moeten doorbrengen.

Dit is Hart voor Texel

Hart voor Texel staat voor een vitaal, vooruitstrevend en toekomstbestendig eiland. Waar inwoners betrokken zijn en plezierig kunnen leven in een gezonde omgeving.
WORD LID
Noordwester 47
1791 HE Den Burg

bestuur@hartvoortexel.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram